Advertentie tip

 
 

Algemene voorwaarden – Privacyverklaring

 

Inhoud site
Open sollicitatiebrief-voorbeelden.nl, staat ingeschreven bij de KVK onder nummer 73043966 onder de handelsnaam B-sports & music. De website open sollicitatiebrief-voorbeelden.nl is met de groots mogelijke zorg tot stand gekomen. Alle informatie welke op www.open sollicitatiebrief-voorbeelden.nl verstrekt worden heeft enkel een informatief karakter en kan niet als advies aangemerkt te worden. Aan het gebruik van de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen.

Copyright
Het is ten strengste verboden om alle teksten en foto’s welke aangeboden worden op open sollicitatiebrief-voorbeelden.nl te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van o-voorbeelden.nl. U kunt de open sollicitatiebrief wel tegen downloaden en gebruiken voor eigen gebruik.

Aansprakelijkheid
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.opensollicitatiebrief-voorbeelden.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Open sollicitatiebrief voorbeelden.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Privacyverklaring
Open sollicitatiebrief voorbeelden.nl, gevestigd aan Kerkstraat 14 4023 AP Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Open sollicitatiebrief-voorbeelden.nl
Kerkstraat 14
4023 AP Rijswijk

TvE is de Functionaris Gegevensbescherming van open Sollicitatiebrief voorbeelden.nl Hij/zij is te bereiken via het contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Open sollicitatiebrief voorbeelden.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Open sollicitatiebrief voorbeelden.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Open sollicitatiebrief voorbeelden.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Open sollicitatiebrief voorbeelden.nl) tussen zit. Open sollicitatiebrief voorbeelden.nl maak gebruikt de WordPress en Office pakket.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Open sollicitatiebrief voorbeelden.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartijd van maximaal 2 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Open sollicitatiebrief voorbeelden.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door open Sollicitatiebrief voorbeelden.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens op te sturen via het contactformulier op de website

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Open sollicitatiebrief voorbeelden.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Open sollicitatiebrief voorbeelden.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via het contact formulier.
voorbeelden.nl

Cookies
Open sollicitatiebrief-voorbeelden.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (o.a. Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Open sollicitatiebrief-voorbeelden.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Vragen.
Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Laatste wijziging : 17 Januari 2021